Nagyböjt 3. vasárnapja


Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.” A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?” Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!” A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?” Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. És amíg (Jézus) a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben. (Jn 2,13-25)

Hirdetések

Hálásan köszönjük a kedves testvéreknek azt a 418.465 Ft-ot, amit a múlt vasárnapi gyűjtés során a katolikus iskolák javára adtak. Isten fizesse meg mindenkinek a nagylelkű adományát!

Charles atya szombaton épségben és egészségben visszaérkezett hozzánk otthonából, Nigériából. Fogadjuk őt nagy szeretettel! Most először tíz napot karanténban kell töltenie nálunk, de utána ismét bekapcsolódik a lelkipásztori munkába.   

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye pénteken megjelent rendelkezései értelmében – a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben – most hétfőtől, március 8-tól minden templomban szünetelnek a nyilvános istentiszteletek. Holnaptól tehát a mi templomunkban is – a rendelkezések visszavonásáig – csak a hívek részvétele nélkül mutatunk be szentmisét és végezzük a keresztutat. Plébániánk youtube csatornáján online közvetítjük minden hétköznap a 17 órás szentmisét, pénteken a keresztutat is, szombaton az esti 18 órás szentmisét, vasárnap pedig a 11 és a 18 órás szentmiséket. Az online közvetített szentmisék kapcsán – ha kellő módon felkészültünk és a kegyelem állapotában vagyunk – lelki áldozást is végezhetünk otthonainkban.

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

A szentmiséken kívül hétfőtől szombatig minden reggel 7 órakor szentségimádással egybekötött reggeli imaórát is közvetítünk a szentségi kápolnánkból, az esti szentmisék előtt fél órával pedig esti dicséretet.  

A temető és a szentségi kápolna továbbra is nyitva lesz minden nap reggel 8 órától este 6 óráig, ahová mindig be lehet térni egyéni imádságra. Megtartjuk a pénteki szentségimádásokat is, amire a szokott módon lehet időpontot vállalni a kihelyezett lapon.

Mivel az egyházmegye rendelkezései szerint a következő időszakban gyóntatni is csak rendkívüli esetekben szabad, ezért a szokásos gyónási alkalmak elmaradnak, valamint szünetel a Riszterer Zsuzsa által vezetett lelkigondozói szolgálat is. Aki halaszthatatlanul szentgyónáshoz szeretne járulni, az a plébánia honlapján elérhető táblázatban, vagy a plébániai irodán jelentkezhet szentgyónásra, amit szabadtéren, a templomkertben fogunk majd végezni.      

A plébániai irodák – főként a temetések intézése miatt – továbbra is nyitva tartanak a szokott módon.

A Katolikus Karitász által meghirdetett gyűjtés kapcsán a testvérek a plébániai irodában adhatják le jövő vasárnapig az adománynak szánt tartós élelmiszereket.

Imre atya lelkigyakorlatos beszédei hétfő esténként a plébánia honlapján és Facebook oldalán lesznek elérhetőek.

Liturgikus naptár

Címoldalon: Valentin De Boulogne Christ – Driving the Money Changers out of the Temple

Útravaló

Ideje a választásnak

Az első lépés, hogy nézzük meg közelebbről, amit magunk körül látunk, és engedjük, hogy hasson ránk. A harmadik, hogy tetteinkkel gyógyítsunk és jobbá tegyük, amit lehet. A kettő között pedig van egy lényeges közbülső lépcső: különböztessük meg a lelkeket és válasszunk. Egy-egy megpróbáltatás ideje mindig annak az időszaka, hogy megkülönböztessük a jövőbe vezető jó ösvényét a többi ösvénytől, amelyek sehová nem vezetnek, vagy épp visszafelé tartanak. Ha tisztán látunk, inkább az elsőt választjuk.

Ehhez a második lépéshez nem csak a valóságra kell nyitottnak lennünk, hanem stabil értékrenddel is szükséges bírnunk: tudnunk kell, hogy Isten szeret, hogy szolgálatban és szolidaritásban egy nép vagyunk. Késznek kell lennünk továbbá a csöndes elmélkedésre is. Ehhez jó találni egy olyan menedéket, ahová félrehúzódhatunk a folyton sürgető idő zsarnoksága elől. Legfőképpen azonban imádságra van szükségünk, hogy meghalljuk a Szentlélek ösztönzését, és gyakoroljuk a párbeszédet egy megtartó erejű közösségben, amely azt is engedi, hogy álmodozzunk. Ily módon felfegyverkezve helyesen tudjuk majd értelmezni az idők jeleit, és olyan megoldást választunk, amely valamennyiünknek javára válik. Az argentín gauchók és az egyesült államokbeli cowboyok ugyanazt a tanácsot adják: „Ne válts lovat a folyó közepén!” Megpróbáltatások idején szilárdnak kell lennünk a hitben, és hűségesnek kell maradnunk ahhoz, ami számít. A válság szinte mindig akkor lep meg, ha megfeledkezünk róla, kik is vagyunk valójában. Az előrelépés a gyökereinkhez való visszatéréssel kezdődik.

Ideje visszanyernünk az értékeket, a szó valódi értelmében: visszatérni ahhoz, ami hitelt érdemlően megéri a fáradságot. Az élet, a természet, az egyén méltósága, a munka és a kapcsolatok jelentősége – ezek nem helyettesíthető vagy feláldozható értékek. Elképeszt, amikor azt hallom, hogy emberek „vita tárgyát nem képező értékekről” beszélnek. A valódi, az emberi értékek közül egy sem képezheti vita tárgyát. Vajon meg tudom mondani, hogy a kezem melyik ujja értékesebb a másiknál? Ha valami értékes, arról nem lehet vitázni. Jézus összegezte számunkra Isten országának alapvetéseit: ezek a boldogmondások. A szegények reményével kezdődik – remény a teljes életre, a békére és testvériségre, az egyenlőségre és az igazságra. Ez a létezés rendje, amelyben az értékek nem képezik tárgyalás alapját, hanem szentek és sérthetetlenek. Válaszképpen arra, ahogyan a modern világban élünk, az Egyház kialakított egy sor alapelvet az elmélkedéshez, melyek egyúttal a cselekvéshez is támpontokat kínálnak. Ez a katolikus egyház társadalmi tanítása. Noha ezeket az alapelveket az evangéliumból merítették, mindenki számára megszívlelendők, mindenki lefordíthatja őket a maga számára, hogy mielőbb mozgásba lendülhessen az örömhír.

Részlet Ferenc pápa: Álmodjunk együtt – Út egy jobb jövő felé c. könyvéből