Egyházi rend

Az egyházi rend a “papság” szentsége. Az részesülhet benne, aki érzi magában Istentől a hívást arra, hogy Őt még teljesebb módon kövesse és az egyházban különleges szolgálatot lásson el, az egyház előljárója (püspök) pedig el is fogadja az ő jelentkezését és az egyházi szolgálatra felszenteli.
Az egyházi rend három fokozata: püspök, pap, diakónus.
A diakónus lehet nőtlen (papságra készülő, átmeneti diakónus) vagy nős (állandó diakónus). Plébániánkon jelenleg 3 állandó diakónus is szolgál. Feladataik: szolgálat a szentmiséken, prédikálás, áldoztatás, igeliturgia végzése, szentségimádás vezetése, keresztelés, esketés, temetés.

Jézus Krisztust azért küldte Isten a világba, hogy beteljesítse mindazt, amit az Ószövetség tartalmaz, végbevigye a megváltás művét, s megnyissa az üdvösség útját az emberek előtt. Ám a kereszténység nem egyszerűen emlékezés arra, ami kétezer évvel ezelőtt történt. Az élet a hitben azt jelenti, hogy itt és most találkozom Jézussal, az ő működésével, az ő erejével.
Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy az ő küldetése és szolgálata ma is jelen van, folytatódik az egyházban. Ez azt is jelenti, hogy vannak olyan emberek, akik teljes életüket arra szánják, hogy Krisztus nevében, az ő megbízásából, az ő kiválasztásával, az ő szeretetével szolgálják az egyházat és az egész emberiséget. Az ilyen embereknek a hivatása az, hogy életük által Krisztus élete, szolgálatuk által Krisztus szolgálata legyen minden korban és minden földrajzi helyen jelenvaló. A Katolikus Egyházban őket hívjuk az egyházi rend tagjainak: püspököknek, papoknak és diakónusoknak.
Az egyházi rend szentsége – akárcsak a szentségi házasság – egész életre szóló és feltételekhez nem kötött, szeretetből fakadó döntés által kapcsolja össze a kiválasztott férfit Jézussal, s rajta keresztül az egyházzal, az egész világgal. Talán azt gondolhatjuk, túl nehéz dolog az ilyen elköteleződés. Ezért fontos megértenünk, hogy itt szentségről van szó: a látható emberi életben láthatatlanul maga Isten cselekszik.

Aki érdeklődik a papi hivatás iránt, vagy már érzi Isten konkrétan erre irányuló hívását, az további információért és hivatástisztázásért keresse meg személyesen a plébánia valamelyik papját vagy a lelkivezetőjét. A papságra való jelentkezés feltétele: megkeresztelt, leérettségizett férfi, aki volt elsőáldozó és bérmálkozó, vannak hittani ismeretei és elkötelezett, erkölcsös, gyakorló katolikus életet él. A papi hivatás felfedezése sok esetben a plébániai közösségi életben való aktív részvétellel és a rendszeres ministrálással kezdődik…

Mindannyiunk számára fontos, hogy kitartóan, rendszeresen imádkozzuk új papi hivatásokért, s a már felszentelt papokért is, hogy hűségesen ki tudjanak tartani hivatásukban és teljes szívvel szolgálják Istent és az embereket.

Ima papi hivatásokért
Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk, és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban.
Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat!
Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben!
Adj áldozatkész buzgóságot minden hívőnek, hogy imával és tettekkel segítsék papjaikat és egymást a hozzád vezető úton!
Ámen.