NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Lk 15,1-3.11-32: Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” – mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s őmaga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: Atyám vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak: »Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.« Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt – felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.”

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

HIRDETÉSEK:

Hálásan köszönjük mindenkinek a pénzbeli, illetve tárgyi adományokat, amit az ukrajnai menekültek megsegítésére adtak. Templomunkban továbbra is gyűjtünk tárgyi adományokat, de fontos, hogy csak kis kiszerelésű tartós élelmiszereket és üdítőitalokat, valamint tisztálkodási szereket. Ezeket az adományokat továbbra is a gyóntatóhelyiségek közötti kék üveges részre várjuk. Pénz adomány kapcsán továbbra is hívhatóaz 1356-os adományvonal (500 Ft/hívás), lehet utalni a Katolikus Karitász OTP számlájára „Kárpátaljának” közleménnyel (11706016-20468198) vagy online kártyás módon is lehet adakozni a karitász honlapján (https://karitasz.hu/segitene/onlineadomany). Önkéntes segítő munkára a Szent Erzsébet Karitász Központnál lehet jelentkezni (telefon: 30/592-1483, e-mail: [email protected]). Plébániánkon információ és segítség Sárospataki Mátétól ([email protected]), karitászcsoportunk vezetőjétől kapható.

Ma du. 3 órától társasjáték-délutánt tartunk plébániánkon a nagyteremben. Szeretettel várunk minden játékkedvelő embert! Egy kis rágcsálnivalót, valamint saját társasjátékot lehet hozni. Az esti szentmise gitáros lesz, a Szent Gellért énekkar közreműködésével, azt követően pedig ifjúsági imaestet tartunk templomunkban este 7 órától melynek során lesz szentségimádás, dicsőítés, buzdítás és szentgyónási lehetőség is. Minden lelkileg feltöltődni és megújulni vágyó fiatalt szeretettel hívunk és várunk!

Tűz és Fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi közösség szervezésében hétfőn, március28-án este 7 órától. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Pénteken elsőpéntek lesz. A szentségi kápolnában egésznapos szentségimádást tartunk, gyóntatás pedig du. 4 órától lesz, a 17 órai szentmise alatt is. A szentmise után gitáros keresztutat végzünk a Szent Gellért Gitáros Énekkar közreműködésével, akik Sillye Jenő Keresztútját fogják énekelni. Este 8 órától közösségi szentségimádás lesz a kápolnában a ministránsok közreműködésével.

Jövő vasárnap a katolikus templomokban országos gyűjtés lesz a szentföldi keresztények javára, erre a szándékra is kérjük a hívek nagylelkű adományait. Szintén jövő vasárnap, április 3-án Őrmezőn elmarad a reggel 8 órai szentmise, mivel az iskola épületében – az országgyűlési választások kapcsán – szavazóhelyiség lesz. Aki az őrmezői közösségből szeretne aznap részt venni a templomi 11 órai szentmisén, de magától nem tud átjönni a templomba, azt kérjük, hogy jelezze nekünk szándékát, és kisbusszal megoldjuk a szállítását. Mindenkit bíztatunk arra, hogy ezen a napon éljen állampolgári jogával, vegyen részt a választásokon, és szavazzon lelkiismeretére hallgatva arra a jelöltre, aki leginkább támogatja a keresztény értékrendet.

„Újíts meg minket, Istenünk” címmel nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlatot tartunk 15 és 30 év közötti fiataloknak, április 8-a péntek délutántól 9-e szombat estig Pilisszentivánon. Jelentkezni lehet személyesen az atyáknál, valamint a [email protected] e-mailcímen. Szeretettel várunk!

Előre hirdetjük, hogy nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán (ápr. 11-13.) az esti szentmiséken, 17 órakor, tríduumot, vagyis lelkigyakorlatos beszédeket mond Imre atya öccse, Kelemen László atya, aki Budakalászon plébániai kormányzó, valamint az egyházmegye hitoktatási felügyelője. Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre a szentmisékre. A szentmisék után László atya gyóntatni is fog.

Idén nyáron – 5 év után – ismét lesz plébániai nagytábor július 27e és 31-e között Verőcén, amire mindenkit nagy szeretettel invitálunk: családosokat és egyedülállókat, gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket egyaránt. Bővebb információ ITT olvasható, ahol mostantól már jelentkezni is lehet a jelentkezési űrlap kitöltésével. Akinek ez esetleg nehézséget okozna, annak szívesen segítünk a jelentkezésben.