Adventi készület – 2020

Az adventi időszak várakozás az Úrra, aki mindnyájunkat meglátogat az ünnepen, eljön mindnyájunk szívébe.
(Forrás: ferencesek)

Olvasd!Elmélkedj!Cselekedj!
ADVENT 1. vasárnapjaIz 63,16b-17.19b.
64,1.2b.3-8
1Kor 1,3-9
Mk 13,33-37
Az adventi liturgia évenként visszatérő ünneplésével az Egyház aktualizálja a messiásvárást; ezáltal a hívők részt vesznek a Megváltó első eljövetelének hosszú előkészítésében, és megújítják magukban a vágyat második eljövetele iránt. … “Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem.” (KEK 524)Családi elhatározások az adventre: internetböjt? villanymentes esték? az egymásra figyelés új lehetőségei? adományaink?
11.30.
hétfő
Szt. András
apostol
Róm 10,9-18
Mt 4,18-22
A Szentírás minden szavával Isten egyetlen szót mond: az Ő egyszülött Igéjét, akiben teljesen kimondja önmagát. Emiatt az Egyház az isteni Írásokat mindig úgy tisztelte, ahogy az Úr testét is tiszteli. A híveknek szüntelenül nyújtja az Élet Kenyerét, melyet mind Isten Igéje, mind Krisztus Teste asztaláról vesz. (KEK 102-103)Hogy szabaddá váljak Isten szeretetére, ma ellene mondok az független életvezetés illúziójának. Kire kell jobban odafigyelnem?
12.01.
kedd
Iz 11,1-10
Mk 10,21-24
“Ha ti Krisztus teste és az Ő tagjai vagytok, misztériumotok oda van helyezve az Úr asztalára: a saját misztériumotokat kapjátok. Arra, ami vagytok, Ámen-nal válaszoltok, és válaszolván aláírjátok. Hallod ugyanis: Krisztus teste; és te válaszolod: Ámen. Légy Krisztus tagja, hogy igaz legyen az Ámen.” – Szent Ágoston (KEK 1396)Hogy szabaddá váljak Isten szeretetére, ma ellene mondok az összehasonlítások kényszerének. Kifejezem hálámat!
12.02.
szerda
Iz 25,6-10a
Mt 15,29-37
Az Eucharisztia kötelez a szegények iránt; hogy Krisztus értünk adott testét és vérét igazságban vehessük magunkhoz, Krisztust a legszegényebbekben, az Ő testvéreiben kell fölismernünk. (KEK 1397)Hogy szabaddá váljak Isten szeretetére, ma ellene mondok a változástól való félelmemnek. Hol akadtam el, hol kell változnom?
12.03.
csütörtök Xavéri Szent Ferenc
Iz 26,1-6 Mt 7,21.24-27Az Eucharisztiában „mi egy kenyeret törünk meg, mely a halhatatlanság orvossága, ellenszer, hogy meg ne haljunk, hanem mindig éljünk Jézus Krisztusban.” – Antiochiai Szent Ignác (KEK 1405)Hogy szabaddá váljak Isten szeretetére, ma ellene mondok a másoknak megfelelés kényszerének. Kiengesztelődök!
12.04. péntekIz 29,17-24
Mt 9,27-31
“Megízlelted az Úr vérét, és még így sem ismered föl a testvéredet; … magát az asztalt is meggyalázod, amikor azt, aki ennek részese lett, nem tartod méltónak arra, hogy megoszd vele táplálékodat. … Minden bűnödtől megszabadított téged Isten, és ilyen asztalra méltatott: te pedig ettől sem lettél jóságosabb.” – Aranyszájú Szent János (KEK 1397)Hogy szabaddá váljak Isten szeretetére, ma ellene mondok a „napi hajtás” kényszerének. Imádkozom, elcsendesedek 15-30 percre.
12.05. szombatIz 30,19-21.23-26 Mt 9,35-10,1.6-8“Istennek a maga jóságában és bölcsességében úgy tetszett, hogy kinyilatkoztatja önmagát, és tudtunkra adja akaratának szent titkát, mely szerint az embereknek Jézus Krisztus, a megtestesült Ige által a Szentlélekben útjuk nyílik az Atyához, és az isteni természet részesei lesznek.” (KEK 51)Hogy szabaddá váljak Isten szeretetére, ma ellene mondok a karácsonyi reklámgépezet kényszerítő erejének. Van-e lelki ajándékom mindenkinek?
ADVENT 2. vasárnapIz 40,1-5.9-11; 2Pét 3,8-14 Mk 1,1-8Amikor Isten kinyilatkoztatja magát, az embereket képessé akarja tenni arra, hogy Neki válaszoljanak, Őt megismerjék, és sokkal jobban szeressék, mint arra önmaguktól képesek volnának. (KEK 52)Hogy szabaddá váljak Isten szeretetére, ma ellene mondok az elégedetlenség kényszerének. Megdicsérek, megköszönök mindent!
12.07. hétfő Szent AmbrusIz 35,1-10 Mk 5,17-26Isten kegyelméből Mária egész életében mentes maradt a személyes bűnöktől. Ő a „kegyelemmel teljes”, az „Egészen Szent”. (KEK 493)Hogy befogadjam az Ünnepeltet, igent mondok Isten meglepetéseire. Életem mely területét kell megnyitnom Isten előtt, miben kell változnom?
12.08.
kedd Szeplőtelen fogantatás
Ter 3,9-15.20 Ef 1,3-6.11-12
Ter 3,9-15.20 Ef 1,3-6.11-12 Lk 1,26-38Isten ingyenes kegyelemként választotta ki Máriát öröktől fogva, hogy Fiának anyja legyen: hogy e feladatot teljesíthesse, fogantatása szeplőtelen lett. Ez azt jelenti, hogy Isten a maga kegyelméből és Jézus Krisztus érdemeit előre látva, Máriát fogantatásától kezdve megőrizte az eredeti bűntől. (KEKK 96)Hogy befogadjam az Ünnepeltet, készségesen igent mondok a váratlan változásokra, helyzetekre.
12.09.
szerda
Iz 40,25-31 Mt 11,28-30Amikor az angyal hírül adta neki, hogy a „Magasságbeli Fiát” fogja világra hozni, a „hit engedelmességével” szabadon adta beleegyezését. Teljesen átadta magát Fia, Jézus személyének és művének, egész lelkével átölelte az üdvözítő isteni akaratot. (KEK 494)Hogy befogadjam az Ünnepeltet, készséggel fordulok az idegenek, rászorulók, szükséget szenvedők felé.
12.10.
csütörtök
Iz 41,13-20 Mt 11,11-15A Szentlélek tevékenységével való páratlan együttműködése miatt az Egyház szívesen imádkozik Máriához és Máriával, a tökéletes Imádkozóval, hogy vele együtt magasztalja és hívja segítségül az Urat. Ő ugyanis „megmutatja nekünk az utat”, aki az Ő Fia. (KEKK 562)Hogy befogadjam az Ünnepeltet, igent mondok Isten csendes hívására a fogyasztás lármájával szemben.
12.11.
péntek
Iz 48,17-19 Mt 11,16-19Isten fokozatosan közli magát, történelmi korszakokon keresztül készíti elő az embert annak a természetfölötti kinyilatkoztatásnak fogadására, melyet önmagáról ad, és amely a megtestesült Ige, Jézus Krisztus személyében és küldetésében éri el csúcspontját. (KEK 53)Szentgyónásomra készülök és időben elvégzem, hogy új szívvel várjam az Urat.
12.12. szombatSir 48,1-4.9-11 Mt 17,10-13“Isten Igéje az emberben lakozott és az Ember Fiává lett, hogy hozzá-szoktassa az embert Isten befogadásához, és Isten megszokja az emberben lakást az Atya tetszése szerint.” – Lyoni Szent Ireneusz (KEK 53)Luca-búzát ültetek: hálás vagyok az új élet csíráiért. Imádkozom a járvány áldozataiért, az orvosokért, ápolókért.
ADVENT 3. vasárnapIz 61,1-2a.10-11 1Tessz 5,16-24 Jn 1,6-8.19-28“Orvosra volt szüksége természetünknek, mely betegségben síny-lődött. Fölemelőre szorult az ember, aki elesett. Elevenítőre szorult az, aki kiesett az életből. A jóhoz visszavezetőre szorult az, aki elveszítette a jóban való részesedést. …” – Nisszai Szent Gergely (KEK 457 a)Imádkozom azokért, akiket nem értek, akik másképpen gondolkodnak, akik távol állnak tőlem, hogy az Üdvözítő szeretete és ereje találjon rájuk.
12.14.
hétfő
Keresztes Szent János
Szám 24,2-7 .15-17a Mt 21,23-27„…A világosság jelenlétére szorult az, akit sötétségbe zártak. Megváltót keresett a fogoly, támaszt a megbilincselt, szabadítót az, akit a rabszolgaság igája görnyesztett. …” – Nisszai Szent Gergely (KEK 457 b)A tavalyinál szerényebbre tervezem meg az ünnepi asztalt. Miről kell lemondanom nagylelkűen a szegények javára, akik szükséget szenvednek?
12.15.
kedd
Szof 3,1-2.9-13 Mt 21,28-32Vajon értéktelen és jelentéktelen dolgok-e ezek, melyek arra indították Istent, hogy leszálljon emberi természetünk meglátogatására, amikor az emberiség oly nyomorúságos és szerencsétlen állapotban volt?” – Nisszai Szent Gergely (KEK 457 c)Bizalommal, türelemmel, figyelmes szeretettel fogadom a hozzám fordulókat.
12.16.
szerda
Iz 45,5.7-8.18.21-2 Lk 7,19-23Jézus elválaszthatatlanul igaz Isten és igaz ember a maga isteni személyének egységében. Ő, aki Isten Fia, aki „született, nem teremtetett, az Atya ugyanazon lényegéből”, valóságos ember lett, a testvérünk, anélkül, hogy megszűnt volna Isten, a mi Urunk lenni. (KEK 469)Ma csapvizet iszom más italok helyett, vagy más módon egyszerűsítem az igényeimet.
12.17.
csütörtök
Ter 49,2.8-10; Mt 1,1-17„Egy és ugyanannak valljuk a Fiút, mi Urunk Jézus Krisztust; őt, aki tökéletes istenségében és tökéletes emberségében; valóban Istent és valóban embert, őt, akinek értelmes lelke és teste van, …” (KEK 467 a)Ma figyelek rá, hogy mindent a bennem élő Isten jelenlétében, jókedvűen és az ő kedvére tegyek.
12.18.
péntek
Jer 23,5-8 Mt 1,18-24„… és aki istensége szerint egylényegű az Atyával, és embersége szerint egylényegű mivelünk, „aki hozzánk hasonló mindenben, a bűnt kivéve; … „ (KEK 467 b)Adventben esélyt kaptam a mértéktartás felszabadító erejének megtapasztalására – új szívvel böjtölök.
12.19. szombatBír 13,2-7.24-25 Lk 1,5-25„… az idők kezdete előtt az Atyától született istensége szerint, és az utolsó napokban értünk és a mi üdvösségünkért az Istenszülő Szűz Máriától embersége szerint.” (KEK 467 c)Átgondolom a Gondviselés szerepét az életemben. Miben kell jobban ráhagyatkoznom, rábíznom magam? Mit adhatnék a rá-szorulóknak?
ADVENT 4. vasárnap2Sám 7,1-5. 8b-12. 14a.16 Róm 16,25-27 Lk 1,26-38Isten Fia értelmes emberi lélektől éltetett testet vett magára. Jézus a maga emberi értelmével sok dolgot tapasztalat útján fogott fel. De Isten Fiának emberként is közvetlen és bensőséges ismerete volt Atyjáról, az Istenről. (KEKK 90)Betérek egy templomba – köszöntöm az Urat, csendben elidőzöm vele meghívva őt ünnepemre.
12.21
hétfő
Mal 3,1-4.23-24 Lk 1,57-66Belelátott az emberek titkos gondolataiba és teljesen ismerte azt az örök tervet, melynek kinyilatkoztatására eljött. (KEKK 90)Nemes szívvel elengedem a tartozásokat, megbántásokat családomban, közösségemben.
12.22
kedd
1Sám 1,24-28 Lk 1,46-56„Mert egyedül Ő az az út, melyen érdemes járni, Ő az a fény, amelyet érdemes lángra lobbantani, Ő az az élet, amelyet érdemes élni, és Ő az a szeretet, amelyet érdemes szeretni.” – Teréz anya (YC 283)Imádkozom és böjtölök. Hiszem, hogy ezek a tettek hatással vannak azokra, akik keresik a visszatérés útját az Atyához.
12.23
szerda
Mal 3,1-4.23-24 Lk 1,57-66Isten olyan nagy, hogy kicsivé is lehet. Isten olyan hatalmas, hogy védtelenné is teheti magát, tehetetlen gyermekként találkozhat velünk, hogy szeretni tudjuk Őt. – XVI. Benedek (YC 75)Megváltoztatom gondolkodásomat: felhagyok azzal a gondolattal, hogy tetteim, imáim nincsenek hatással azok életére, akik szenvednek, szomjaznak.
12.24
csütörtök
2Sám 7,1-5.8b- 12.14a.16 Lk 1,67-79“A Szűz ma világra hozza az Örökkévalót, és a föld a Megközelíthetetlennek egy barlangot kínál. Az angyalok és a pásztorok magasztalják Őt, és a bölcsek a csillag nyomán közelednek, mert hiszen értünk született a kicsinyke Gyermek, az Örök Isten!” – Szent Romanosz Melodosz (KEK 525)Időt keresek és találok a csendre, hogy az Úr készítse bennem az ünnepet.
Az elmélkedések gondolatait a Katolikus Egyház Katekizmusából (KEK), a KEK Kompendiumából (KEKK) és az Ifjúsági Katekizmusból (YC) válogattuk. Forrás: Ferencesek