KARÁCSONY 2. VASÁRNAPJA

Jn 1, 1-18: Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

A héten templomunkban visszaáll a megszokott miserend: hétköznapokon 7-kor és 17 órakor, szombaton 7-kor és 18 órakor, vasárnap pedig 9-kor, 11-kor és 18 órakor lesznek a szentmisék. Hétfőtől szombatig a reggeli szentmisék után csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában 8 óráig, alatta pedig gyóntatunk.

Csütörtökön, január 6-án Vízkereszt, vagyis Urunk megjelenésének parancsolt ünnepe lesz. Mivel ez a nap munkanap, ezért nem tartunk vasárnapi miserendet, hanem reggel 7-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék, amiket vízszenteléssel kezdünk. A megszentelt vízből a szentmisék után tetszőlegesen vihetünk otthonainkba is.

Vízkereszt ünnepéhez hagyományos módon kötődnek a ház-, illetve lakásszentelések. Akik szeretnék megáldatni otthonukat, kérjük, jelezzék a sekrestyében vagy irodai időben a plébánián! Nevet, címet, telefonszámot és egy általános időpont-megjelölést kérünk. A látogatás idejét és módját személyesen beszéljük meg.

Plébániánkon mindenki számára nyitott imacsoportot szervezünk, melybe azokat a testvéreket várjuk, akik szeretnének rendszeresen, közösen imádkozni és dicsőíteni az Istent, s elég bátrak ahhoz is, hogy az imatapasztalatukról beszéljenek is mások társaságában. Az első, alakuló találkozó most csütörtökön, január 6-án, Vízkereszt napján lesz este 7 órától a templomban. Szeretettel várunk minden imádkozni vágyó testvért!

Pénteken elsőpéntek lesz, vagyis gyóntatunk nem csak du. 4 órától, hanem az esti szentmise alatt is. Szokásos módon egésznapos szentségimást tartunk a szentségi kápolnábana reggeli mise utántól 17 óráig, amennyiben minden időpontra lesz önként vállalkozó, aki a hátsó asztalra kihelyezett lapon felírja magát. Este 8 és 9 óra közöttvezetett szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában plébániánk karizmatikus imacsoportjának közreműködésével. Szeretettel várunk mindenkit!

Megjelent a Gellértesítő Magazin karácsonyi száma, s online elérhető: Gellértesítő Magazin 2021 karácsony