Lelkiismeretvizsgálat, lelkitükör

Felelősségem az emberek iránt

Világunk nagy problémái

 • Közömbös vagyok-e korunk problémái iránt?
 • Hidegen hagy-e a tény, hogy a világban sokfelé háború dúl, hogy gyermekek éhen halnak, hogy ártatlanok szenvednek, hogy semmibe veszik az alapvető emberi jogokat?
 • Gondolom-e azt: „Fő az, hogy nekem jól megy! Mindenki más gondoskodjon magáról! Nekem sem segít senki!”?
 • Önző, egoista vagyok-e, aki mindig csak saját magára gondol?

Közösségi élet

 • Van-e bátorságom, hogy kiálljak a gyöngébbekért?
 • Beilleszkedek-e a közösségbe?
 • Kész vagyok-e lemondani jogos igényeimről a közösség javára?
 • Igyekszem-e jó légkört teremteni a közösségben, vagy pedig közömbös, kötekedő, makacs, kérkedő vagyok?
 • Hogyan bírálom a másik embert: őszintén, építően, sértően, rosszindulatúan vagy rombolón?
 • Csak bírálok-e mindig, vagy magam is teszek valamit a dolgok megjavításáért?
 • Vállalok-e feladatokat, vagy szívesebben hagyom, hogy mások dolgozzanak helyettem?
 • Azon vagyok, hogy mindig a központban legyek?
 • Igazságos vagyok-e sportban, játékban?
 • El tudom-e fogadni a vereséget is?
 • Haragot tartok-e valakivel? Mit teszek azért, hogy elsimítsam a veszekedést?
 • Kész vagyok-e a kibékülésre, és esetleg megtenni az első lépést?

Felebaráti szeretet

 • A felebaráti szeretet, a barátság, a segítőkészség olyan értéket jelent-e számomra, amelyeket szeretnék megvalósítani magamban?
 • Igyekszem-e megérteni a másik embert, és a dolgokat az ő szempontjából nézni?
 • Utoljára mikor nyújtottam segítő jobbot embertársaimnak, mikor látogattam meg beteget, okoztam-e örömet másoknak? Vagy mikor mondtam le más érdekében valamiről, ami jogosan engem illetett volna?
 • Tudok-e köszönetet mondani számítás nélkül?
 • Olyan vagyok-e, akitől nyugodtan lehet segítséget kérni?

Szülő és tekintélytisztelet

 • Megbízok-e szüleimben?
 • Kijátszom-e belém vetett bizalmukat?
 • Igyekszem-e jó kapcsolatot kiépíteni szüleimmel?
 • Keresem-e a beszélgetést, azt egyetértést velük, vagy a saját utamat járom ahol csak lehet?
 • Legalább megpróbálom-e megérteni őket, ha ez nehezemre esik is?
 • Megmutatom-e neki néha hálámat, vagy mindent magától értetődőnek veszek, amit értem tesznek?
 • Engedelmeskedem-e nekik? Belátásból és bizalomból, vagy kényelemből, kényszeredetten a béke kedvéért?
 • Megfontolt okom van, amikor szüleimnek ellentmondok, vagy tisztán dacból, ellenkezésből teszem?
 • Tiszteletben tartom-e szüleim nézeteit, ha nem is osztozom velük?
 • Bocsánatot kérek-e helytelen viselkedésem miatt?
 • Aláástam-e szüleim tekintélyét mások előtt viselkedésemmel és beszédemmel? Kibeszélem-e a rosszat róluk?
 • Feljebbvalóimnak van-e bátorságom megmondani véleményemet, vagy simulékonyan, kedvük szerint beszélek?
 • Megőrzöm-e önállóságomat akkor is, ha engedelmeskedem?
 • Vannak-e és milyenek eszményképeim?

Testvéreim

 • Hogyan bánok testvéreimmel: kihasználom, elnyomom őket?
 • Keresem-e az egyetértést, vagy pedig kötekedő vagyok?
 • Kész vagyok-e megbocsátani?
 • Irigykedem-e testvéremre valamilyen előnye miatt?
 • Jó vagy rossz példakép vagyok-e testvéreim számára?
 • Kész vagyok-e foglalkozni fiatalabb testvéremmel?
 • Hogyan viszonyulok rokonaimhoz?

Házastársam

 • Házastársamat Istentől rendelt ajándéknak tekintem, vagy eszköznek egyéni vágyaim kiszolgálására?
 • Önző módon követelőző vagyok?
 • Egyenrangú partnernek tekintem, vagy uralkodni akarok rajta?
 • Milyen a magatartásom vele szemben: durva, fölényeskedő, kioktató, erőszakos, veszekedő? Vagy szolgálatkész, kedves, figyelmes, udvarias, gyengéd, tisztelve benne a női nemet?
 • Milyen módon mutatom meg szeretetemet? Kifejezem-e szavakkal, hogy szeretem, fontos?
 • Tudok-e bocsánatot kérni, ha megbántottam? Beismerem-e, ha én hibáztam?
 • Tudok-e megbocsátani, vagy hordozom sérelmemet, újra és újra előhozakodva sérelmemmel?
 • Segítem-e az Isten felé vezető úton? Szoktam-e vele együtt imádkozni, szentírást olvasni?
 • Imádkozom-e érte?
 • A házastársi hűtlenségnek különböző formái vannak. Enyhébb, általában bocsánatos bűn, ha csupán alkalom szülte, időleges lelki kapcsolatkeresésről van szó, amely veszélyezteti a házastársi hűséget. Súlyos, ha akár szabad, akár kötött személlyel házasságtörést követ el.
 • A kölcsönös szeretet és megértés elleni súlyos vétek a szándékos elhidegülés, az erőszakos nemi közeledés, vagy a perverzitás keresése, illetve kényszerítése.

Gyermekem

 • Isten ajándékának tekintem-e gyermeke/i/met?
 • Hogyan nevelem/tem őket? Fontos volt-e lelki élete is, vagy csak a testi-szellemi nevelésével foglalkoztam?
 • Gondoskodom/tam-e vallási a nevelésről is? (pl. hittan, szentmise, együttimádkozás)
 • Milyen példát mutatok/tam neki?  Életemmel példázom/tam-e felé/jük Isten anyai/atyai szeretetét?
 • Hogyan beszélek/tem előtte/ük, vele/ük? (Káromkodó, durva, obszcén kifejezéseket használok/tam-e?)
 • Megbotránkoztattam-e esetleges kettős magatartásommal? Mást mondtam és másként tettem?
 • Következetes voltam-e, vagy szélsőségekben csapongó, hol megengedő, hol túl szigorú?
 • Kényeztető volt-e a nevelésem, vagy túlzottan szigorú, esetleg tettlegességig durva?
 • (Felnövekedett gyermekemet felnőttként kezelem-e, vagy pedig még mindig kisgyermekként?)
 • Figyelemmel kísérem-e életét? Tanulmányi eredményeit? Kivel barátkozik?
 • Beleszólok-e életébe, milyen módon adok tanácsot? Tiszteletben tartom-e szabad akaratát?
 • Szoktam-e imádkozni érte?

Közúti forgalom

 • Felelősségtudattal és figyelmesen közlekedem-e a közúti forgalomban?
 • Viselkedésemmel veszélybe hozom-e magamat vagy másokat?
 • Igyekszem-e segíteni szükség esetén, vagy eltűnni a helyszínről?
 • Különös tekintettel vagyok-e az idős emberekre és a kisgyermekekre?
 • Viselkedésemmel rossz példát mutatok-e a gyermekeknek?
 • Hamar elveszítem-e béketűrésemet, vagy meggondoltan cselekszem?
 • Gondoskodom-e arról, hogy a használatomban levő járművek mindig kifogástalan állapotban legyenek?
 • Megrongáltam-e a közös eszközöket (autóbusz, váróterem, telefonfülke)?

Mások tulajdona

 • Tiszteletben tartom-e mások tulajdonát?
 • Gondosan bánok-e mások tulajdonával, vagy megrongálom azt?
 • Loptam-e, a talált dolgot megtartottam-e? Előnyhöz jutottam-e mások megkárosítása árán?
 • Kis csalási manőverekkel előnyt szereztem-e magamnak (pl. buszon feketén utazással, téves életkor bevallással stb.)?
 • Szemetelésemmel hozzájárultam-e a környezet szennyeződéséhez?

Igazság és őszinteség

 • Úgy beszélek-e, amint gondolkodom, vagy lelkiismeret furdalás nélkül? „Köpönyegforgató” vagyok?
 • Hajlamos vagyok-e a hencegésre, a felvágásra, a túlzásra?
 • Megpróbálom-e teljesítményeimet jobban feltüntetni, mint amilyenek?
 • Hazudtam-e? Miért nem mondtam meg az igazságot?
 • Titkokat kibeszéltem-e szükségtelenül?
 • Bűnrészes lettem-e igazságtalanság láttán hallgatásommal?
 • Miért félek megmondani az igazságot? Gyávaságból? Tévesen magyarázott bajtársiasságból?
 • Becsületes voltam-e vizsga közben, iskolai/munkahelyi feladatok elvégzésében?
 • Hazugság és csalás által előnyre tettem-e szert? Hazugsággal kárt okozta-e másoknak?
 • Befeketítettem-e, rágalmaztam-e másokat?
 • Megpróbáltam-e jóvátenni az igazságtalanságot?

Felelősségem önmagammal szemben

Önismeret, őszinteség magammal szemben

 • Engedem-e túlságosan befolyásolni életem kívülről (pl. tévé, barátok véleménye, divat), vagy megpróbálom élni a magam életét?
 • Hajlamos vagyok-e az örökös önsajnálkozásra?
 • Hogyan fogadom a dicséretet? És a bírálatot?
 • A dicséret büszkévé, gőgössé, hanyaggá tesz, vagy többre ösztönöz?
 • A bírálat elveszi önbizalmam, elbátortalanít, vagy serkent?
 • Fegyelmezett, nyugodt vagyok-e, vagy kicsinyesen felháborodok mindenen?
 • Könnyen elveszítem-e önuralmam?
 • Tudatában vagyok- e képességeimnek, de ugyanakkor hibáimnak és gyöngeségeimnek is?
 • Hajlamos vagyok-e arra, hogy túlbecsüljem önmagam, vagy kisebbrendűségi érzéssel küszködök?

Élet és egészség

 • Egészséges életmódot folytatok-e?
 • Ügyelek-e a kellő tisztaságra és testápolásra? Hajlamos vagyok ebben a túlzásokra? Mennyi időt, pénzt pazarolok erre?
 • Egészségemet megkárosítom-e dohányzással, alkohol, túl sok gyógyszer, kábítószerek fogyasztásával?
 • Tudok-e uralkodni evésben, ivásban, vagy mértéktelen vagyok pl. édességevésben?
 • Hiú, beképzelt vagyok-e, és szerelmes saját testembe?
 • Életemet könnyelműen veszélybe sodrom-e becsvágyból, vagy hogy bátorságomat bizonyítsam?

Adottságok és képességek

 • Iskolában/munkahelyemen a legjobbat nyújtom-e, vagy hanyag, kényelmes és lusta vagyok?
 • Szabad időmben hasznos elfoglaltságot keresek, vagy kihasználatlanul múlik el az idő?
 • Milyen az érdeklődési köröm?
 • Szakítok-e magamnak időt a gondolkodásra, vagy pedig félek a csöndtől és a magánytól?
 • Hajlamos vagyok-e önmagamat ámítani, becsapni?
 • Hogyan fogadom mások véleményét rólam? Úgy érzem, hogy megértenek és elfogadnak, vagy rosszindulatúak irántam és félreértenek?
 • El tudom-e fogadni magamat olyannak, amilyen vagyok?
 • Igyekszem-e jobbá lenni?

Pénz és vagyon

 • Milyen szerepet játszik életemben a pénz és az anyagi javak?
 • Irigy vagyok-e azokra, akik tehetősebbek tőlem?
 • Tudatában vagyok-e annak, hogy a pénzt, a tulajdont kemény munkával kell megszerezni?
 • Mit teszek a (zseb)pénzemmel?
 • Tudok-e takarékoskodni, várni valamire, vagy legszívesebben azonnal kielégítem vágyaimat?
 • Tékozló, pazarló vagyok-e vagy fösvény és kapzsi?
 • Tudok-e lemondani valamiről keserűség nélkül?
 • Adakozok-e jótékony célra?

Nemiség

 • Az ember nemiségével kapcsolatban magatartásom természetes és egészséges?
 • Miként és hogyan szereztem tájékozódást a szexualitás terén?
 • Tisztelettel beszélek-e a szexualitásról?
 • Miként reagálok, ha jelenlétemben megvetően, trágár szavakkal beszélnek a nemiségről?
 • Ura vagyok-e ösztöneimnek, vagy hagyom, hogy azok irányítsák életem?
 • Önkielégítést végzek-e? Alkalomadtán, gyakran, rendszeresen?
 • Miért teszem? Megpróbálok-e küzdeni ellene, vagy elhagyom magam?
 • Mit teszek, hogy gondolkodásom és fantáziám helyesen alakítsam, hogy megakadályozzam a nemi ábrándok túltengését?
 • Felizgattam-e magam olvasmányok, képek, filmek által?
 • Öltözködésemmel, viselkedésemmel okot adtam-e másoknak botrányra?
 • Van-e a nemiség területén valami, ami miatt szégyellem magam, amit senkinek sem mernék elmondani?

Felelősségem Isten iránt

Hit és hitből fakadó nehézségek

 • A hit és a vallás milyen szerepet játszik életemben? Hová sorolom be?
 • A hit fontosat jelent-e számomra, vagy fölösleges terhet?
 • Ismerem-e eléggé hitemet és igyekszem-e jobban megismerni?
 • Igyekszem-e tisztázni kételyeimet?
 • Rendszeresen olvasom-e a Szentírást?
 • Hogyan viselkedem, ha társaságomban az Egyházról, Istenről, szentekről, trágár vicceket mesélnek?
 • Van-e bátorságom megvédelmezni hitemet?
 • Komolyan átgondoltam-e hogy mit jelent nekem Isten?
 • Hiszek-e igazán Istenben?
 • Meg vagyok-e győződve arról, hogy Isten gondoskodik rólam az életben, és Neki vagyok felelős tetteimért, magatartásomért?
 • Keresem-e Isten akaratát?
 • Milyen szerepet játszik Jézus Krisztus az életemben?

Egyház

 • Mit jelent számomra az egyház? A püspököket és papokat jelenti-e számomra, vagy azt a közösséget, amelybe én is tartozom?
 • Ismerem-e a templomot, a plébániát amelyhez tartozom?
 • A plébániaközösségben vállalok e feladatokat? Közreműködök-e az ifjúsági csoportban?

Ima

 • Van-e jelentősége számomra az imának?
 • Imádkozom-e egyáltalán? Rendszeresen, alkalomadtán, ritkán vagy soha?
 • Csak akkor imádkozom, ha bajban vagyok, vagy akkor is ha boldog vagyok?
 • Mi jellemzi imámat? Csak kérőimákat mondok, vagy tudok köszönetet is mondani Istennek?
 • Megpróbálok-e tenni valamit azért, hogy ráhangolódjak az imára?
 • Tudok-e összeszedett lenni az imámban, vagy pedig szétszórt, szórakozott vagyok?
 • Megpróbálok-e imádkozni a saját szavaimmal is?
 • Csak önmagamért imádkozom, vagy másokért is?
 • Csak egyedül imádkozom, vagy közösségben is?
 • Az idősebbek imáját és imamódját lenézem-e?

Istentisztelet és szentségek

 • Milyen szerepet játszik életemben a szentmise, és a szentségek vétele?
 • Miért veszek részt a szentmisén? Szüleim, tanáraim miatt, vagy mert én is akarom?
 • Hogyan viselkedem a szentmise alatt?
 • Az unatkozó néző szerepét játszom, vagy pedig aktívan részt veszek benne?
 • Viselkedésemmel jó vagy rossz példát mutatok?
 • Odafigyelek-e az olvasmányokra és a szentbeszédre?
 • Milyen gyakran áldozok?
 • Hogyan állok a szentgyónással? Milyen gyakran megyek gyónni?
 • Van-e valami, ami még bántja a lelkiismeretem?
 • Megbántam-e bűneimet?
 • Őszinte leszek-e a szentgyónásban?

Forgács Alajos